Hírlevél

Green Burry Pénztárcák

Blazek és Anni ,Aktatáskák

Green Burry Hátizsákok

Green Burry Utazótáskák

Látogató számláló

0
0
0
6
3
3
6

Vásárlási feltételek

Adatkezelési tájékoztató (Hírlevél)

  Ez a tájékoztató a Grafo-ker Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság rendelkezési joga alatt álló www.grafoker.hu weboldal "Hírlevél" menüpontjához kapcsolódó adatkezelési tájékoztató

 A Grafo-ker bt.,mint a www.grafoker.hu weboldal jogosultja ,az adott weboldalhoz kapcsolódó személyes adatkezelések tekintetében , adatkezelőként jár el.

Amennyiben Ön a weboldalt felkeresi, és a  "Hírlevél" menüpont használatával,az ott megjelölt adatai megadásával regisztrál a hírleveleinkre,az Ön személyes adatainak a kezelésére kerül sor . Személyes adatainak kezelésével összefüggésben , az alábbi információkat bocsátjuk a rendelkezésére.

Az adatkezelő adatai

A továbbiakban : ADATKEZELŐ

Cégnév:Grafo-ker bt.

Székhely:5400 Mezőtúr Huba utca 6.

Adószám:21789074-2-16

Cégjegyzékszám:16-06-008744

Nyílvántartó hatóság: Szolnoki Törvényszék Cégbírósága

Nyílvántartásba vétel dátuma : 2003.05.27.

Telefonszám:+36703669758, +36703664743

e-mail:grafoker@freemail.hu

Az adatkezelés által érintett adatok köre

 Az adatkezelés tehát, a hírlevélre felíratkozó személyeket érinti.Amennyiben Ön a weboldalon keresztül felíratkozik a Grafo-ker bt. hírleveleire, az Ön alábbi személyes adatait fogja kezelni az adatkezelő :

-név (vezetéknév,keresztnév)

-e-mail cím

 A weblapon mindenki saját adataival íratkozhat fel az adatkezelő hírleveleire.Az adatkezelőnek nem áll módjában ellenőrizni a felíratkozás során megadott személyes adatok helyességét, azaz a személy azonosságát. Felhívjuk a figyelmét, hogy amennyiben valaki más személyi adatait felhasználva jár el, adott esetben polgári jogi, ill.büntető jogi felelősség is terhelheti!

 Az esetleges téves felíratkozásokat kiküszöbölendő a hírlevélre történő felíratkozási szándék elküldését követően az adatkezelő egy un. " megerősítő linket" tartalmazó e-mail üzenetet küld a megadott e-mail címre .A hírlevél felíratkozási szándék, a megerősítő linkre kattintással véglegesíthető. Amennyiben a megerősítő link útján Ön a megküldést követő 5 napon belül nem véglegesíti hírlevél felíratkozási szándékát, úgy az adatkezelő a korábban megadott adatait törli.

Adatkezelés jogalapja , célja

 Jogszabályi háttér:

 Europai Parlament és a Tanács (EU) 2016./679 rendelete (GDPR) - amely a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szól . 

 A GDPR magyar nyelvű szövegét az alábbi weboldalon érheti el : http://eurlex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/ELI/?eliuri=eli:reg:2016:679:oj a jelen adatkezelési tájékoztatóban szereplő fogalmakat a GDPR 4.cikkében olvasható "fogalommeghatározások"szerinti értelemben használjuk.

  (Az idevonatkozó fogalom meghatározásokat ezen Adatvédelmi Tájékoztató 12. és 13. pontjában ,kiemelve találja meg .)

-2013.évi V.törvény-a Polgári Törvénylönyvről

-2011.évi CXII.törvény-az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (továbbiakban Infotv.,adatvédelmi törvény)

-2001.évi CVIII.törvény-az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások,valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker.tv.)

-2008.évi XLVIII.törvény -a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól(Grt.)

-Strasbourgban,1981.január 28. napján kelt Egyezmény kihírdetéséről szóló 1998.évi VI.törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során 

 

 Az adatkezelésre az Ön önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza az Ön kifejezett hozzájárulását ahhoz , hogy a hírlevél felíratkozás során közölt személyes adatai felhasználásra kerüljenek .

Ennek gyakorlati formája: felíratkozás során a kérdéses adatok önkéntes megadása és a hozzájáruló nyilatkozat elfogadása.

 

 Az adatkezelés célja 

 A hírlevél Ön által megadott e-mail címre történő elküldése .

Az adatkezelő az Ön által rendelkezésre bocsájtott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a hírlevél küldésére használja .

Az adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontban írt céloktól eltérő célokra nem használja, ill. használhatja fel. Személyes adatok 3. személyek számára történő kiadása - hacsak a jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel - az kizárólag az Ön előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat az adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről Önt tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, ill. lehetőséget biztosít az Ön számára, hogy a felhasználást megtiltsa .

Az adatkezelés időtartama

 Az adatkezelő az Ön hozzájárulásának visszavonásáig kezeli személyes adatait.

 

 Tájékoztatjuk, hogy Ön a hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni az adatkezelőhöz címzett nyilatkozatával, amelyet az alábbi módokon tehet meg:

-legegyszerűbben az Önnek megküldött hírlevél alján található"leíratkozó linkre" kattintással 

-személyesen,vagy postai uton az adatkazelő címén:5400 Mezőtúr Huba utca 6.

-e-mailben , a grafoker@freemail.hu címre küldve 

 Hozzájárulásának visszavonását követően az adatkezelő haladéktalanul törli az Ön valamennyi adatát . A hozzájárulás visszavonása nem érinti a korábban, hozzájárulása alapján végzett adatkezelések jogszerűségét.

A 3.pontban foglaltak szerint is törlésre kerülnek az adatok .

A kezelt személyes adatok átadása,továbbítása,fedolgozása.Az adatokat megismerő személyek köre.

 Az adatokat elsődlegesen az adatkezelő ill. az adatkezelő azon munkatársai jogosultak megismerni, akiknek az adat megismerése és kezelése a feladata .Az adatkezelő hírleveleinek megküldéséhez az UNAS Online kft. , mint weboldal szolgáltató által opcionálisan rendelkezésre álló hírlevélküldő szolgáltatást veszi igénybe. Ennek keretében a hírlevélre felíratkozók adatai a megküldés érdekében a külső szolgáltató, mint adatfeldolgozó szerverein is tárolódnak.

A külső szolgáltató adatai :

-szolgáltaó neve: UNAS Online kft.

-székhely:H-9400 Sopron , Kőszegi út 14.

-adószám:14114113-2-08

-cégjegyzékszám:08-09-015594

-nyilvántartó hatóság : Győri Törvényszék Cégbírósága

-nyilvántartásba vétel dátuma :2007.11.29.

-e-mail:unas@unas.hu

 A szolgáltató a saját adatfeldolgozói tevékenységéért, valamint az általa igénybe vett al-adatfeldolgozók tevékenységéért felelősséggel tartozik. A szolgáltató az adatfeldolgozói tevékenységet az Előfizetői Szerződés hatálya alatt, az előfizetői időszak végéig végzi .

 

 A fentieken túl a kezelt személyes adatokat a jogszabályban meghatározott esetekben az adatkezelő az illetékes hatóságok megkeresésére, vagy a felmerült jogi igény érvényesítése céljából az eljárni jogosult szervezetnek szintén jogosult , ill. köteles továbbítani.

 Egyébb esetekben az adatkezelő a kezelt személyes adatokat senkinek nem adja át .

A kezelt személyes adatok védelme

 Az adatkezelő az adatkezelési műveletek technikai és eljárási szabályainak kidolgozása során nagy hangsúlyt fektet arra, hogy az Ön adatainak a megfelelő fizikai és informatikai védelme biztosított legyen. Az alkalmazott intézkedések célja, elsősorban a kezelt adatokhoz történő jogosulatlan hozzáférés lehetőségének, az adatok jogosulatlan megvátoztathatóságának, továbbításának, nyílvánosságra hozatalának, törlésének vagy sérülésének elkerülése, megakadályozása. Az adatkezelő az adatkezelés során alkalmazott ezközöket és intézkedéseket ennek megfelően választja meg. Biztosítja továbbá az adatkezelő, hogy a kezelt adatokhoz csak az arra feljogosítottak férhessenek hozzá, és a kezelt adatok hitelessége és változatlansága biztosított legyen .

Az érintettek jogai az adatkezeléssel összefüggésben

 Az adatkezelő által folytatott az Ön személyes adatait érintő adatkezelés kapcsán Ön jogosult:

 

-megfelelő és átlátható tájékoztatásra, ennek keretében, hogy visszajelzést kapjon az adtkezelőtől arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e;

-pontatlan személyes adatainak helyesbítését kérni ; hiányos személyes adatainak kiegészítését kérni ;

-kezelt személyes adatainak törlését kérni, mivel az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul, vagy ha az adatokra már nincs szükség, az adatkezelés jogellenes;

-személyes adatai hordozhatóságának jogával élni;

-személyes adatai kezelésének korlátozását kérni (pl.mindaddig amíg adatainak pontossága vitatott);

-tiltakozni személyes adatainak kezelése ellen, ill. korábban adott hozzájárulását visszavonni ; -ilyenkor az adatkezelő köteles az ilyen célú adatkezelést haladéktalanul megszüntetni és a tiltakozás tárgyában, legkésőbb 15 napon belül Önnek érdemben válaszolni - 

A tiltakozást megteheti az adatkezelő e-mail címén:grafoker@freemail.hu vagy személyesen ill. levélben az alábbi címen: 5400 Mezőtúr Huba utca 6.

-sérelmesnek vélt adatkezelés esetén felügyeleti hatósághoz,bírósághoz fordulni ;

 

 

Adatvédelmi incidens

 Mindezek ellenére, ha adatvédelmi incidens esete áll fenn a GDPR 33.cikk (1) bekezdése alapján, az incidenst az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az illetékes felügyeleti hatóságnak .

Tájékoztatja az adatvédelmi incidens során érintett feleket, az incidens megtörténtéről, ill. ennek orvoslására tett vagy tervezett intézkedésekről.

Jogorvoslati jog

 Amennyiben az Ön megítélése szerint a személyes adatainak az adatkezelő általi kezelése kapcsán jogsérelem érte, és az ezzel kapcsolatos kérdéseire, észrevételeire megítélése szerint nem, vagy nem megfelelő időben, ill. módon reagáltunk, Ön jogosult az illetékes felügyeleti hatósághoz panasszal fordulni.

Az illetékes felügyeleti hatóság adatai :

-megnevezés:Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)

-cím:1125 Budapest, Szilágyi Erszébet fasor 22c

-e-mail:ugyfelszolgalat@naih.hu 

-telefon:(1)3911400

 

 Ön jogosult továbbá a lakóhelye, tartózkodási helye szerinti illetékes törvényszékhez fordulni, amennyiben megítélése szerint az adatkezelő személyes adatait jogszabály, vagy az Európai Unio kötelező jogi aktusában foglalt rendelkezéseket megsértve kezeli.

Javasoljuk, hogy amennyiben a felügyeleti hatósághoz, bírósághoz fordulást tervezi, előzetesen az adatkezelőnél érdeklődjön, mivel a felmerült kérdései, orvoslást igénylő kérései tekintetében a szükséges információk az adatkezelőnél állnak rendelkezésre .

 Társaságunk elkötelezett a jogszerű, átlátható és tisztességes adatkezelés elveinek megvalósítása mellett, ezért a sérelmesnek vélt helyzetekben, soronkívül intézkedik a felmerült kérdések tisztázására.

Egyéb rendelkezések

 Az adatkezelő fenntartja a jogot arra, hogy az adatkezelésre vonatkozó szabályokat egyoldalúan módosítsa .

Jelen Adatkezelési Tájékoztató a tájékoztatást szolgálja, önmagában nem elegendő az adatkezelések teljes megértéséhez. Azon kérdésekben, melyekre a jelen Adatkezelési Tájékoztató nem nyújtott egyértelmű választ, a felhasználó 2. pontban jelzett elérhetőségeken kérhet tájékoztatást az adatkezelőtől.

Kapcsolódó melléklet , fogalom meghatározások I.

Személyes adat

Bármely meghatározott ( azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel ( érintett ) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amig kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt - közvetlenül vagy közvetve - név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kultúrális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet .

Nyílvántartási rendszer

A személyes adatok bármely módon- centralizált, decentralizált, funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint - tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető. 

Adatkezelő

Az a természetes vagy jogi személy, ill. jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt ) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja .

Adatfeldolgozó

Az a természetes vagy jogi személy, ill. jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes adatok feldogozását végzi .

Érintett 

Bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított, vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy.

Fehasználó

Minden olyan természetes személy, aki az adatkezelővel kapcsolatba lép, weboldalát meglátogatja .

Adatkezelés

Az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így pl. gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyílvánosságrahozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmísítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang-vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj-vagy tenyérnyomat , DNS-minta, írisz kép ) rögzítése is.

Adatfeldolgozás

Az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől.

Hozzájárulás 

Az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyílvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rávonatkozó személyes adatok-teljeskörű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez.

Adatvédelmi incidens

A biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmísítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését, vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

Kapcsolódó melléklet , fogalom meghatározások II.

Tiltakozás

Az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja és az adatkezelés megszüntetését, ill. a kezelt adatok törlését kéri.

Adattovábbítás

Ha az adatot meghatározott 3. személy számára hozzáférhetővé teszik.

Adattörlés

Az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges .

Hírlevél

Az érdeklődők részére nyújtott tájékoztatás az aktuális információkról, szolgáltatásokról.

 

 

 

Kelt : Mezőtúr , 2020.01.12.

Honlap készítés